Informační systém skutečných majitelů

DO KONCE ROKU UŠETŘETE 1000 KORUN PŘI ZÁPISU DO EVIDENCE SKUTEČNÉHO MAJITELE

 

Vzhledem k vyskytujícím se dotazům připomínáme, že právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (tj. zejména obchodní společnosti – s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) mají povinnost provést zápis do evidence skutečného majitele do 31. 12. 2018.
Ostatní právnické osoby (tj. např. spolky) a svěřenské fondy mají povinnost provést zápis do 31. 12. 2020.
Do konce roku jsou právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku osvobozeny od soudního poplatku, pokud podají návrh na zápis údajů do evidence skutečného majitele. Od 1. 1. 2019 poplatek činní 1.000,- Kč. Ostatní právnické osoby (např. spolky) jsou od poplatku osvobozeny i po 1. 1. 2019.
Jaké jsou sankce?
Pokud povinná osoba nedostojí své zákonné povinnosti v určené lhůtě, rejstříkový soud ji vyzve a stanová lhůtu dodatečnou. Po marném uplynutí této lhůty může dojít ke zrušení právnické osoby a vstupu do likvidace.
Na koho se vztahuje povinnost evidovat skutečného majitele?
V reakci na evropskou legislativu byla přijata novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), která s sebou do českého právního řádu přinesla tzv. evidenci údajů o skutečných majitelích. Jedná se o další opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Novela nabyl účinnosti k 1. 1. 2018 a vztahuje se na všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku a na svěřenské fondy. V praxi tak dopadne na všechny typy obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost), jakož i další právnické osoby, které se podle zákona o veřejných rejstřících zapisují (například spolky, složky HK ČR).
Skutečný majitel je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.
Údaje o skutečném majiteli je potřeba zapsat do evidence, a to výhradně prostřednictvím formuláře.
Formulář pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů je dostupný zde:
https://issm.justice.cz/

Po vyplnění formuláře jej lze podat na rejstříkový soud vytištěný fyzicky nebo prostřednictvím datové schránky. Provést zápis skutečného majitele je oprávněn i notář.
Návrh jsou oprávněny podat osoby, které jsou oprávněny podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku, tj. typicky jednatelé, potažmo jejich zástupci (např. advokáti).
Související zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, určuje, kdo je skutečným majitelem a stanovuje několik pomocných kritérií (domněnek), na základě kterých se skutečný majitel určí.

U obchodních korporace (akciová společnost, společnost s ručeným omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost) jde o osobu:

 1. která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl větší než 25 % v této korporací nebo
 2. která takovou korporaci ovládá nebo
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej podle předchozích bodů určit.

U spolků je skutečným majitelem fyzická osoba:

 1. disponuje vice než 25 % jejích hlasovacích práv nebo
 2. má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej podle předchozích bodů určit.

O skutečném majiteli se zapisují následující údaje:

 1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
 2. datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
 3. státní příslušnost a
 4. údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě (tato varianta bude zřejmě nejčastější), podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Zapisované údaje do evidence skutečného majitele nejsou veřejné, nemohou do nich tedy běžně nahlížet třetí osoby. Evidence bude vedena v elektronické formě rejstříkovými soudy. Výpis z evidence bude moci získat zapsaný skutečný majitel. Dálkově bude zřízen přistup soudům pro účely soudního řízení či orgánům činným v trestním řízení.

 


Zpět
O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz