OPZ EU

 

The Cooperating Tourism Spider

KHK v PK se stala od září 2016 jedním z partnerů projektu s názvem
„The Cooperating Tourism Spider“, číslo smlouvy 2016-1-CZ01-KA202-023871
jehož realizátorem je Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Projekt je financován z dotačního programu Erasmus+.

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce. Výstupem projektu bude vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky "bohatství v různosti" jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejících s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost, pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

Partnery projektu, který bude realizován v období září 2016–srpen 2018 jsou:

  • Gymnazium a SOŠ Plasy, Česká republika;
  • Smiltenes tehnikums, Lotyšsko;
  • BRG Steyr / Michaelerplatz, Rakousko;
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Slovenská republika; 
  • Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, Česká republika.

 

Pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

proběhlo v Plzni ve dnech 4. – 8. června 2018 závěrečné setkání studentů a učitelů středních škol z Rakouska, Lotyšska, České a Slovenské republiky, kteří 2 roky společně pracovali na vytvoření inovativního vzdělávacího programu z oblasti cestovního ruchu. Jednalo se o součást projektu „The Cooperating tourism spider“, který byl finančně podpořen z operačního programu Erasmus+. Předseda KHK v PK, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek dodává: „Cílem projektu bylo motivovat žáky k učení se cizích jazyků, přesvědčit je o důležitosti této dovednosti a vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces a prostředek k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění. Takováto mezinárodní setkání hodnotíme velmi pozitivně, protože podporují komunikaci napříč státy v rámci EU a nabízejí prostor spolupráci rozvíjet i do budoucna. Jsme rádi, že jsme mohli být partnerem této unikátní akce.“ Díky aktivitám došlo také k rozvoji interkulturních kompetencí žáků i jejich pedagogů.

 

Projekt Inovativní metody v péči o seniory

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji připravila pro Střední školu Kralovice, nám. Osvobození 32 projekt Inovativní metody v péči o seniory (číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-035109), který je financován z Evropské unie prostřednictvím programu Erasmus+. Doba realizace projektu: 01/08/2017 - 31/07/2018.
Realizace projektu reaguje na základní celoevropský problém, kterým je stárnutí obyvatelstva a skutečnost, že praxe jednotlivých členských zemí na poli zajištění dlouhodobé péče o seniory se značně liší. Existuje zde tedy velký prostor pro výměnu ověřených přístupů a příkladů dobré praxe, ale zároveň potřeba reflektovat tyto změny v odborné přípravě pracovníků, kteří tyto služby budou poskytovat. V rámci projektu jsme se rozhodli zaměřit na srovnání českého a slovenského sociálního systému, které vycházejí ze shodných východisek, ale postupně se mezi nimi vyvinulo několik zásadních rozdílů.
Základní aktivitou projektu byla stáž 10 osob - 8 žákyň a 2 žáků oboru Sociální činnost (kód oboru 75-41-M/01), která se uskutečnila v termínu 22. 9. 2017 – 3. 10. 2017 v Domově seniorů Archa (DSA) v Bratislavě, což je zařízení, které se v rámci své praxe zabývá zaváděním inovativních metod v oblasti ošetřovatelství, zdravotních i sociálních služeb pro seniory. Během stáže žáci poznali odlišnou koncepci péče o seniory a vyzkouší si samostatnou práci v zahraničním zařízení. Hlavním cílem projektu bylo praktické vyzkoušení a přenos osvědčených metod a postupů z oblasti péče o seniory, se kterými se žáci setkali pouze v teoretické rovině, ale neměli možnost si je vyzkoušet v rámci praxe. Jedná se zejména o oblast tzv. kognitivní rehabilitace (paměťová terapie, orientace v prostoru a čase), bazální stimulace, reminiscence a smyslové aktivizace s využitím arteterapie, biblioterapie a muzikoterapie. Stáž tak napomohla profesnímu rozvoji zúčastněných žáků, ale promítla se rovněž do inovace výuky odborných předmětů.
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View